rofes Algemene wet bestuursrecht. No cure - no pay. Wet ruimtelijke ordening. Bestuursorgaan. ZBO.
© 2007
Hellemooij Communicatie


NO CURE-NO PAY BIJ HELLEMOOIJ


Hellemooij biedt dienstverlening tegen de overheid of een bestuursorgaan aan op basis van No Cure - No Pay.
Daaraan zijn wel enkele spelregels verbonden. Die spelregels zijn in uw eigen belang.


Als u een probleem heeft met de overheid of met een door de overheid ingesteld bestuursorgaan, dan wordt dat probleem uiteindelijk opgelost door een betaling aan u.
Maar alleen als u -gedeeltelijk- in het gelijk wordt gesteld!

Als u aan zo'n procedure begint moet u griffierechten e.d. betalen. Die kosten krijgt u terug als u
-voor een deel- in het gelijk wordt gesteld. Anders bent u dat geld kwijt en heeft uw probleem u nog meer gekost dan voordat u zich ging verzetten.

Wij plegen voor u een onderzoek naar uw kans op succes. Vaak zijn daarmee vele uren gemoeid. Zo'n onderzoek voorkomt echter dat een kansloze procedure wordt begonnen en u dus nodeloos geld uitgeeft voor een niet te winnen zaak.
Afhankelijk van de complexiteit van uw zaak betaalt u een bijdrage van tussen de € 75 en € 150. Nooit meer! Voor planschadezaken is de bijdrage € 150, deze zaken zijn erg complex. Wel moet over dit bedrag 19% (vanaf 1 oktober 2012 21%) B.T.W. worden berekend.
Dit onderzoek maakt deel uit van uw opdracht aan ons op basis van no cure-no pay en kan daarvan niet los worden gezien.

Opdrachten op basis van no cure-no pay worden door ons alleen in behandeling genomen als een positief resultaat wordt voorzien.
In zo'n geval berekenen wij u het volgende, over het gehele resultaat dat is bereikt:

over de eerste

€

5.000

15,0%

over het meerdere tot

€

10.000

10,0%

over het meerdere tot

€

25.000

7,5%

over het meerdere tot

€

50.000

5,0%

over alles boven

€

50.000

3,0%

De getallen in de bovenstaande tabel zijn indicatief, u kunt er geen rechten aan ontlenen.
Samen met u bepalen we in uw zaak welk percentage berekend zal worden. Dat wordt vastgelegd in de overeenkomst tussen u en Hellemooij. Die overeenkomst is heel eenvoudig en is ook uw machtiging aan Hellemooij om namens u op te treden in rechte. Twee A4-tjes zijn daarvoor voldoende.
Het bovenstaande is exclusief onze eventuele reiskosten ΰ € 0,28 / km of O.V. eerste klasse, de keuze is aan ons (de reistijd is natuurlijk voor onze rekening) en alle kosten van derden zoals bijv. griffierecht, taxatiekosten en ander werk door derden.
Dergelijke kosten worden nooit gemaakt zonder voorafgaand overleg met u.
Sterker nog: nooit zonder uw voorafgaande toestemming.

Het behaalde resultaat wordt door uw wederpartij niet aan u uitbetaald, maar zal voldaan worden door bijschrijving op onze derdenrekening 9065.34.801 t.n.v. St. Beheer Derdengelden Hellemooij.
U machtigt ons, door het aangaan van de no cure-no pay overeenkomst, daar uitdrukkelijk toe.
Wij zullen het ontvangen bedrag binnen zeven werkdagen na ontvangst aan u overmaken onder aftrek van de ons toekomende vergoedingen.
U ontvangt van ons natuurlijk een duidelijke en inzichtelijke verantwoording.
Indien uw wederpartij toch aan u betaalt, dan maakt u zelf binnen 7 dagen na ontvangst van deze betaling 15% van het bedrag van deze betaling aan ons over op hetzelfde rekeningnummer.
Verrekening en duidelijke, inzichtelijke verantwoording zal vervolgens door ons bureau binnen zeven werkdagen na ontvangst van uw betaling geschieden.

Indien het door ons behaalde resultaat door u als te gering wordt beschouwd, maar door ons als het hoogst haalbare, dan bent u ons het overeengekomen percentage verschuldigd over het op dat moment behaalde resultaat. Als u dat per sι wilt, dan zullen wij in overleg met u bezien of het wenselijk is om verder te procederen, de uiteindelijke beslissing is aan ons.
U zelf laat uitbetaling door de wederpartij dan vooralsnog achterwege, om de verdere rechtsgang niet te belemmeren. De wederpartij kan uitbetaling immers aanmerken als uw "instemming".
Verder procederen zal pas plaats vinden nadat uw betaling over het reeds behaalde resultaat in ons bezit is.
Deze betaling wordt natuurlijk in mindering gebracht op de vergoedingen over het totaal behaalde resultaat, als dat hoger is dan het aanvankelijk behaalde. Restitutie van deze betaling zal niet worden verleend, ongeacht het verdere en uiteindelijk behaalde resultaat.

Indien u een no cure-no pay opdracht tussentijds terugtrekt, dan bent u ons het overeengekomen percentage verschuldigd over het door ons voorziene resultaat op basis van de door ons verrichtte werkzaamheden, of vervalt het no cure-no pay aanbod en brengen wij met terugwerkende kracht ons uurtarief van € 75,-- in rekening, vermeerderd met rente + de werkelijk gemaakte kosten (zoals voor bezoek aan uw locatie) en 5% kantoorkosten. De keuze is aan ons.
Het bovenstaande geldt evenzeer indien u zelf met de wederpartij gaat onderhandelen of ons niet in de gelegenheid stelt ons werk naar behoren te verrichten, bijv. door een gebrek aan medewerking door u aan onze vragen en verzoeken, zoals het adequaat en tijdig aanleveren van door ons gevraagde gegevens/informatie.

Over dit totaal moet 19% (vanaf 1 oktober 2012 21%) B.T.W. worden berekend.

Overigens moet ook over de no cure-no pay vergoeding diezelfde 19% (vanaf 1 oktober 2012 21%) B.T.W. worden berekend. Zo zit dat nou eenmaal fiscaal.

=====================================

Daarnaast is voor u het volgende van belang om te weten.
Als wij namens u tegen een overheid (bijv. een gemeente) of tegen een ander bestuursorgaan (bijv. het U.W.V.) uw recht proberen te halen, dan zullen wij namens u altijd aanspraak maken op een vergoeding in uw kosten.
Dit vergoedingensysteem vloeit voort uit de bepalingen in de Algemene Wet Bestuursrecht (A.W.B.). Die vergoedingen zijn niet hoog, geen 'uurtje-factuurtje' jurist wil er voor werken. Zo'n vergoeding wordt overigens alleen toegekend als uw zaak -ten dele- gewonnen wordt. Lukt dat niet, dan wordt aan u ook geen vergoeding toegekend. Maar als een dergelijke vergoeding wel wordt toegekend, dan wordt die door Hellemooij aan u doorbetaald.
Of is al aan uzelf uitbetaald door het bestuursorgaan.
Voor alle duidelijkheid: als u zelf bezwaar gaat maken tegen een beslissing van zo'n bestuurs- orgaan en daarna eventueel in beroep gaat bij de rechter, dus zonder bijstand van een professioneel bureau als Hellemooij, dan krijgt u deze kostenvergoeding niet.
U loopt dus geen geld mis bij ons bureau, uw zelfwerkzaamheid zal u alleen maar geld kosten.

Mocht u onverhoopt over ons werk niet tevreden zijn (de eerste keer moet nog komen, u zou de eerste zijn), dan is uw aanspraak op Hellemooij uitdrukkelijk ten hoogste beperkt tot het bedrag dat u aan ons daadwerkelijk heeft voldaan.

Sluit deze pagina in uw browser om terug te gaan.

Hellemooij is een dienstverlener met een visie: hoogwaardige dienstverlening tegen een relatief laag tarief. Een langdurige relatie met onze relaties. Die slechts één aanspreekpunt nodig hebben: ons bedrijf. Onze referenties zullen dit graag bevestigen.