© 2007
Hellemooij Communicatie


HELLEMOOIJ HELPT!

HET NEDERLANDS RECHT


Hieronder treft u een korte uitleg aan over het in ons land vigerende rechtssysteem. Dat recht geldt natuurlijk ook op Schouwen-Duiveland.
Stelling van n onzer juridische medewerkers:
"Democratie wordt niet zozeer veroorzaakt, danwel in stand gehouden door de politiek, maar door de rechtspraak!"


Het Nederlands recht kan worden onderscheiden in drie hoofdgebieden.


Het burgerlijk recht, ook wel civiel recht of privaatrecht genoemd.
Het staatsrecht met als belangrijkste onderdeel het administratief- of bestuursrecht.
Het strafrecht.

Het privaatrecht regelt de verhouding tussen burgers onderling. Bijvoorbeeld een ontslagzaak (arbeidsrecht), een (echt-)scheiding (personen- en familierecht) of een vordering op een wanbetaler en een incasso (handels- en faillissementsrecht).

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen de burger en de overheid. Bijvoorbeeld een bouw- of andere vergunning, een uitkering ingevolge de W.W., W.I.A. (de oude W.A.O.) of W.W.B. (de oude Bijstandswet, die nu dus de WWB heet). Maar ook schadevergoeding die de overheid aan de burger moet betalen, bijv.: Planschade.
Daarnaast natuurlijk alle geschillen met de fiscus, de Belastingdienst, over uw belastingaanslagen.

Het strafrecht regelt de verhouding tussen de burger die door de wet strafbaar gestelde feiten pleegt en de overheid die, namens het slachtoffer, optreedt om de overtreder te bestraffen. Over de effectiviteit en de wenselijkheid van het strafrecht, waar een officier van justitie namens het openbaar ministerie optreedt tegen een dader, wordt wereldwijd door juristen zeer verschillend gedacht. Immers: op deze manier wordt het slachtoffer de mogelijkheid ontnomen om actief op te treden tegen de dader. De benadeelde rest slechts een passieve rol. In het oude Germaanse recht, voordat de Romeinen kwamen, bestond het Ding en in het Indonesische Adatrecht is ook weinig plaats voor de overheid om een conflict tussen dader en slachtoffer op te lossen. Het geding wordt in deze rechtssytemen opgelost tussen slachtoffer en dader, onder leiding van een wijze man of vrouw. Die laatse is dus een arbiter, eigenlijk een bemiddelaar. Net als Hellemooij Bemiddeling!

Als u het bovenstaande gelezen heeft zal het u niet verbazen dat Hellemooij Bemiddeling & Consultancy zich niet bezig houdt met strafrecht. Maar uitdrukkelijk wel met privaatrecht en bestuursrecht. Voor u.

Privaatrecht: Het meest voorkomende soort zaken op privaatrechtelijk gebied: wanbetalers! Een bron van grote ergernis voor bijna elke ondernemer. Incassobureaus blijken heel vaak niet effectief, net zo min als rechtsbijstandsverzekeringen. Dus: incassobureaus worden door ons nooit ingeschakeld. Incassos doen we zelf voor u. Indien noodzakelijk gevolgd door een invorderingsprocedure, zoals hierboven uitgelegd is. Daarnaast: het naderende einde van een dienstbetrekking in loondienst. Het aanvragen van een ontslagvergunning bij UWV werkbedrijf (het voormalige CWI), het indienen van een ontbindingsverzoek van de arbeidsovereenkomst of een ontslag op staande voet. We staan zowel de werkgever als de werknemer bij in een poging om door bemiddeling (mediation) tot een oplossing te komen. Lukt dat niet dan zal er geprocedeerd moeten worden, waarbij we de schade in alle opzichten zo beperkt mogelijk zullen houden. Ook het naderende einde van een relatie, huwelijk of (geregistreerde) samenwoning, het laatste wettelijk omschreven als: "geregistreerd partnerschap" waaraan een z.g "samenlevingsovereenkomst" of "samenlevingscontract" ten grondslag ligt, wordt door Hellemooij gezien als een situatie waarin eerst geprobeerd moet worden om er samen uit te komen. Er vinden gesprekken plaats met beide partners en vervolgens een gemeenschappelijk gesprek. Alledrie onder leiding van een van onze bemiddelaars. Als daarna toch wordt besloten om uit elkaar te gaan, dan bereiden wij de procedure zover voor dat een advocaat uitsluitend in formele zin nog moet optreden. Al het voorwerk is al gedaan door Hellemooij, inclusief het opstelllen van de echtscheidingsconvenant, de berekening van de alimentatie voor de ex-partner en de kinderen en vastlegging van de omgangsregeling met de kinderen. Op deze manier verloopt een op zich al pijnlijke periode in uw leven een stuk minder scherp en blijven de kosten aanzienlijk lager.

Administratief recht: dit gaat o.a. over het U.W.V. en uitkeringen ingevolge de Werkloosheidswet (W.W.), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (W.A.O.) en de wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (W.I.A.).
Indien u problemen heeft met het UWV over uw uitkering WW, WAO of WIA, dan kan Hellemooij namens u bezwaar aantekenen en -zonodig- voor u in beroep gaan. Wordt zo'n zaak gewonnen, dan rekent Hellemooij u weinig of niets!
Het gaat ook over planschade en over de weigering van de gemeente of de provincie om u een bepaalde vergunning te verstrekken.
En het gaat over het oplossen van uw problemen met de Belastingdienst. Dus over de aan u opgelegde belastingaanslag of belastingaanslagen. Ook hier geldt: Hellemooij kan namens u bezwaar aantekenen en -zonodig- voor u in beroep gaan. Ook in dergelijke zaken geldt: wordt zo'n zaak gewonnen, dan rekent Hellemooij u weinig of niets.


Hellemooij is een dienstverlener met een visie: hoogwaardige dienstverlening tegen een relatief laag tarief. Een langdurige relatie met onze relaties. Die slechts n aanspreekpunt nodig hebben: ons bedrijf. Onze referenties zullen dit graag bevestigen.