© 2007
Hellemooij Communicatie


HELLEMOOIJ HELPT!

BESTEMMINGSPLAN. Inspraakreactie --> Zienswijze --> Beroep.


Hellemooij is een adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening (R.O.) en bestemmingsplannen. De belangen van de projectontwikkelaars en uw gemeente zijn groot. Maar worden uw belangen daardoor geschonden?
Dan dienen we namens u een zienswijze of een bezwaarschrift in.
En stappen, als het moet, voor u naar de bestuursrechter.
Voorbeelden: structuurvisies, bestemmingsplannen, vrijstellingsbesluiten, ontheffingen.

Neem contact met ons op. Het verplicht u tot niets.

Of beter: lees verder, verder op deze pagina staat nogmaals dezelfde link.

Verandert er iets in uw omgeving? Nog niet? Binnenkort mogelijk wel.
Hellemooij R.O-adviesbureau kan u dan bijstaan. Hellemooij helpt!

We hebben het namelijk allemaal wel eens meegemaakt in onze eigen woonomgeving.

Een kennis woont in een vrijstaand huis met een prachtig uitzicht. Op een kwade dag worden er huizen in de omgeving gebouwd. Weg uitzicht!

Een andere bekende woont in een straat met aan de overkant lage huisjes uit 1930. Althans: woonde, want inmiddels staan aan de overkant appartementsgebouwen van 4 hoog. Weg licht!

Een derde woont aan een weg met aan de overkant een klein schooltje. Dit schooltje zal worden omgevormd tot een grote scholengemeenschap. Weg rust, weg licht.

Bovenstaande voorbeelden hebben op het eerste gezicht in ieder geval één kenmerk gemeen: het woongenot en de privacy nemen behoorlijk af. Maar waarschijnlijk ook de waarde van uw woning!

Er moet dus iets gebeuren. Er moet een inspraakreactie (voorontwerpbestemmingsplan), een zienswijze (ontwerpbestemmingsplan) of een beroepschrift (bestemmingsplan) worden geschreven en ingediend, mogelijk vergezeld van een verzoek om een voorlopige voorziening om de uitvoering van de plannen op te schorten.
Van groot belang hierbij is dat de termijn van terinzagelegging (vaak zes weken) niet wordt overschreden.

Neem contact met ons op. Het verplicht u tot niets.

Wat betekent dit voor u als eigenaar?
Niets, als er geen bouwplannen voor uw omgeving bestaan.
Mogelijk heel veel als het onderstaande in uw omgeving speelt.

“Door de wijziging van het bestemmingsplan XXX, waar uw woning deel van uitmaakt, wordt toekomstige bouw mogelijk gemaakt van ...” etc.
Voldoende kan overigens ook al zijn een z.g. 'vrijstelling', gebaseerd op een 'vrijstellingsbesluit'.
Deze wijziging betekent voor u een planologische verslechtering waardoor uw woon- en dus uw leefkwaliteit afneemt. Best mogelijk dat uw eigen mogelijkheden ook afnemen, u kunt bijv. niet meer bouwen op uw eigen grond.

Een variant op een bestemmingsplan is een tracébesluit. Een dergelijk plan wordt vaak niet uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van uw gemeente, maar van een hogere overheid.
Uw provincie of het Rijk. Mogelijk zelfs van uw waterschap.
Omdat het dan gaat over Infrastructuur, niet over woningen.
Ook in dit soort zaken is Hellemooij actief om de schade voor gedupeerden te voorkomen of te beperken.
Voorbeelden van een tracebesluit zijn: de Noord/Zuidlijn in Amsterdam (hier is inmiddels ook sprake van z.g. Bouwschade), de Betuwelijn, de H.S.L., de Hanzelijn en de Sloelijn.
Een Vandaag rapporteerde destijds over de HSL, toen die in gebruik werd genomen. Nog niet met treinen die 300 km/u rijden, maar 'slechts' 160 km/u. De Thalys en ander materieel. Gemeten decibellen in Berkel-Rodenrijs (vlak onder Rotterdam): 95 Decibel boven het spoor, gevelmetingen aan de woningen vielen nogal mee. Toch liggen mensen sinds die eerste treinen over het HSL-traject 's-nachts wakker.
Hellemooij heeft laten meten aan de Sloelijn: een 'gevelmeting' leverde een piekbelasting van meer dan 80 dB(A) op, dat betekent dat die cliënt sinds de eerste trein vergaat van de herrie.
Een decibel is een eenheid om geluid te meten. Dus ook geluidsoverlast.
Geluid gedraagt zich niet lineair, maar logarithmisch. Dat betekent dat geluidsmetingen altijd multi-interpretabel zijn. De overheid zal altijd proberen om te bagatelliseren, terwijl het individu, de burger, geconfronteerd wordt met een blijvend verslechterde leefomgeving en dus met een waardedaling van zijn onroerend goed.
Ter illustratie: een geluidsbelasting van meer dan 55 dB(A) wordt bij een spoorweg wettelijk niet aanvaardbaar geacht (de z.g. 'voorkeursgrenswaarde'). En 3 decibel meer is twee keer zoveel herrie!

De IJzeren Rijn is een bijzonder voorbeeld, deze spoorlijn moet Antwerpen opnieuw per spoor gaan verbinden met het Ruhrgebied. Lees het artikel in de WikiPedia -->. Om te begrijpen hoe een Limburger vandaag te maken heeft met politiek en dus met planologie van het jaar 1839...
Daardoor mogelijk nu met verslechterde leefomstandigheden.

Maar ook wegen worden op basis van zo'n tracébesluit aangelegd. Denk aan de autoweg A4.
Tussen Leiden en Burgerveen en tussen Schiedam en Delft.
Een geluidsbelasting van meer dan 48 dB(A) wordt bij een weg wettelijk niet aanvaardbaar geacht.

Ingewikkeld? Ach, er bestaan ook nog structuurvisies, projectbesluiten en wat dies meer zij.
Daarnaast is er inmiddels de "Crisis- en herstelwet" van de toenmalige (2010) minister van verkeer en waterstaat.

Wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening is zeer gecompliceerd en houdt steeds minder rekening met u, de individuele burger.
Reden temeer om u bij te laten staan door een profesionele belangenbehartiger. Hellemooij.

Let op! Op 1 juli 2008 is andere wetgeving van kracht geworden, de Wet ruimtelijke ordening, afgekort tot Wro of W.r.o.
In deze nieuwe wet is verzet tegen bestemmingsplannen e.d. anders geregeld dan in de oude wet (de Wet R.O.).
Een belangrijk verschil met de oude wet, de W.R.O. of WRO is, dat na indiening van een inspraakreactie of een zienswijze door of namens u, vaak uitsluitend nog beroep open staat bij de Raad van State.
De "normale" bestuursrechter bij de rechtbank wordt inmiddels dus vaak gepasseerd.

Heeft uw inspraakreactie, zienswijze of beroep allemaal niets opgeleverd, of heeft u hier allemaal geen zin in, dan kunt u altijd nog besluiten planschade te claimen.
Klik hier voor onze planschadepagina.

Gelet op de juridische complexiteit van deze materie is het aan te raden uw belangen te laten behartigen door een specialist op dit gebied. Door Hellemooij.
Hellemooij is een juridisch adviesbureau dat gespecialiseerd is in het voeren van procedures tegen de overheid namens de burger, dus ook in het voeren van een bestemmingsplanprocedure tegen uw gemeente. Tegen een zeer aantrekkelijk uurtarief.

Neem contact met ons op. Het verplicht u immers tot niets.

Bouwplannen in uw omgeving? Wees er op tijd bij!